Rada Miejska zaskarża rozstrzygnięcie Wojewody!

Dębno

fot. debno.pl

W poniedziałek 11 stycznia 2016 roku odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej, w trakcie której głosowano nad podjęciem uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zaskarżenie dotyczy zawiadomienia radnych o zwoływanych sesjach. – Należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Przepis ten nie precyzuje, w jakiej formie zawiadomienie radnych o sesji rady gminy powinno być dokonane. Nie ulega wątpliwości, że może mieć formę pisemną, jednakże trafnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, że nie jest to jedyna akceptowana forma. Zwołanie sesji może nastąpić w dowolnej formie, np. ustnie, telefonicznie, telegraficznie, a także przy wykorzystaniu poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, przy czym dotyczy to również realizacji obowiązku dołączenia porządku obrad wraz z projektami uchwał. Istotne jest jednak, aby zawiadomienie zostało dokonane skutecznie – czytamy.

reklama

Rada Miejska na specjalnie zwołanej sesji musiała zatem głosować nad ewentualnym zaskarżeniem rozstrzygnięcia Wojewody Zachodniopomorskiego. Ostatecznie radni klubu „Wspólnie dla Gminy” większością głosów przegłosowali uchwałę – radni klubów PiS, Głos Mieszkańców i radny Andrzej Lewandowski byli przeciwko.
W przypadku skutecznego zaskarżenia, radni z gminy Dębno nie będą musieli otrzymywać pisemnych zawiadomień o sesji, ponieważ będą musieli na bieżąco sprawdzać w programie eSesja lub na Biuletynie Informacji Publicznej. Warto jednak pamiętać, że to nie radny ma zabiegać o informacje związane z sesją, ale ma być skutecznie powiadamiany.