Plan kwietniowej sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

fot. TVB24P

W czwartek 27 kwietnia o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dębnie. Poznajcie porządek obrad.

reklama
 1. Sprawy regulaminowe:
  a) otwarcie sesji RM
  b) stwierdzenie quorum
  c) przedstawienie porządku sesji
  d) zatwierdzenie porządku sesji
  e) przyjęcie protokołu z przebiegu XXXVII sesji
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017
  b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2017-2025
  c) określanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Dębna w 2017 roku
  d) udzielenia przez Gminę Dębno poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Szpital w Dębnie
  e) udzielenia dostali dla Szpitala w Dębnie
  f) wniesienia dopłaty zwrotnej do Szpitala w Dębnie
  g) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na modernizację budynku ZSP nr 1 w Dębnie
  h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat
  i) wprowadzenia zmian do uchwały RM w Dębnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2014 – 2022
  j) nadania nazwy ulicy na terenie miasta Dębna
  3.Informacja Przewodniczącego RM o działaniach podjętych między sesjami
  4. Informacja Przewodniczącego KR z przeprowadzonych kontroli
  5. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami
  6. Informacja o wdrożeniu i wynikach realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Dębno na lata 2011-2032
  7. Ocena stanu technicznego dróg gminnych oraz organizacji ruchu drogowego w mieście w zakresie bezpieczeństwa
  8. Interpelacje i zapytania
  9. Odpowiedzi na zapytania
  10. Sprawy różne
  11. Zamknięcie sesji RM