Plan styczniowej sesji Rady Miejskiej

Urząd Miejski Dębno

fot. Google Maps

W czwartek 25 stycznia 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Dębnie.

reklama

Dwa dni wcześniej o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej, podczas której radni będą mieli okazję dyskutować między innymi nad koncepcją zagospodarowania cypla nad jeziorem Lipowo.

Plan XLIX sesji Rady Miejskiej w Dębnie:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji RM
b) stwierdzenie qourum
c) przedstawienie porządku obrad
d) przyjęcie protokołu z przebiegu XLIII sesji RM
2. Informacja Przewodniczącego RM z podjętych działań między sesjami
3.  Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli między sesjami
4. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami
a) pytania i odpowiedzi do informacji Burmistrza
5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2017 r.
6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych RM za 2017 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie
a) trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dębno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno
c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości
d) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dębno
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat
9. Odpowiedź na zapytanie złożone na sesji w dniu 21.12.2017 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych
a) odpowiedzi na zapytania
11. Sprawy różne
12. Zamknięcie sesji RM