Plan sierpniowej sesji Rady Miejskiej

fot. eDebno.pl

W czwartek 31 sierpnia o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej. Wcześniej zaplanowano posiedzenia Komisji Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska, Budżetu i Finansów oraz Oświaty Kultury i Sportu.

reklama

Program XVIL sesji Rady Miejskiej w Dębnie:

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie sesji RM
  2. stwierdzenie quorum
  3. przedstawienie porządku obrad
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego RM o działaniach podjętych między sesjami
 3. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
 4. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami
  1. pytania i odpowiedzi do informacji Burmistrza
 5. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego pod kątem wprowadzenia reformy systemu oświaty
 6. Informacja z realizacji budżetu i WPF Gminy Dębno za I półrocze 2017 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Zmiany w uchwale w sprawie budżetu Gminy Dębno na rok 2017
  2. Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do 3 lat
  3. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat
  4. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego położonego w Dębnie przy ul. Kościuszki 38/3 w trybie przetargowym
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej w Dębnie
  6. przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2017 – 2023
 8. Interpelacje i zapytania
  1. odpowiedzi na zapytania
 9. Sprawy różne
 • Zamknięcie sesji RM