Plan lutowej sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

fot. TVB24

W czwartek 23 lutego 2017 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej. W trakcie posiedzenia będą podejmowane uchwały dotyczące dostosowania siedzi szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

reklama

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji RM
b) stwierdzenie quorum
c) przedstawienie porządku sesji
d) zatwierdzenie porządku sesji
e) przyjęcie protokołów z przebiegu poprzednich sesji RM
2. Sprawozdanie Przewodniczącego RM z pracy między komisjami
3. Sprawozdanie Przewodniczącego KR z przeprowadzonych kontroli
4. Informacja Burmistrza z działań podjętych między sesjami
5. Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno
6. Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) likwidacja Szkoły Podstawowej w Dargomyślu
b) dostosowanie sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
c) określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego
d) określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego
e) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie gminy na 2018 r. środków stanowiących fundusz sołecki
f) ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty
g) określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegającej na budowie studni wierconych na terenie Gminy Dębno
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat
8. Interpelacja i zapytania
9. Sprawy różne
10. Zamknięcie sesji RM.