Plan grudniowej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu

Powiat Myśliborski

fot. wikipedia.pl

W środę 21 grudnia 2016 roku w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego. Poniżej prezentujemy Wam porządek obrad.

reklama

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Prezentacja „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
  3.1.  Dyskusja i zapytania Radnych.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 7. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał:
  8.1.  w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok.
  8.2.  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2017 rok.
  8.3.  w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,
  8.4.  w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
  8.5.  w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016r.
  8.6.  w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości na rzecz gminy Barlinek.
 9. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 oraz uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok:
  9.1.  Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2029.
  9.2.  Przedstawienie autopoprawki do  wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2029.
  9.3.  Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027,
  9.4.  Dyskusja nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) do projektu uchwaływ sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 i ich przegłosowanie,
  9.5.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027,-wraz z autopoprawką.
  9.6.  Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  9.7.  Przedstawienie autopoprawki do uchwały budżetowej
  9.8.  Przedstawienie opinii Komisji oraz wniosków radnych,
  9.9.  Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok,
  9.10. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2017 i ich przegłosowanie,
  9.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2017.
 10. Oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Elżbieta Ligenza