Plan listopadowej sesji Rady Miejskiej w Dębnie

Sesja Rady Miejskiej

fot. TVB24

W środę 30 listopada o godzinie 12:00 w Dębnowskim Ośrodku Kultury odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Dębnie. Dwa dni wcześniej również w południe odbędzie się natomiast posiedzenie komisji wspólnej.

reklama

W planach obrad XXXI sesji Rady Miejskiej znajdują się między sprawozdania Przewodniczących Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej. Nie zabraknie również sprawozdania z działalności Burmistrza Piotra Downara, a także zostaną podjęte uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębno, przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2017 rok, czy zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Różańsko na lata 2016-2022.
Plan obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Dębnie:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji RM,
b) stwierdzenie quorum
c) zatwierdzenie porządku obrad
d) przyjęcia protokołu z przebiegu XXX sesji RM
2. Sprawozdanie Przewodniczącego RM z pracy między sesjami
3. Sprawozdanie Przewodniczącego KR z przeprowadzonych kontroli
4. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami
a) pytania i odpowiedzi do informacji Burmistrza
5. Podjęcie uchwał w sprawie
a) zmiany w uchwale RM w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016
b) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2017 r.
c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat
d) zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Różańsko na lata 2016-2022
e) przekazanie skargi do załatwienia przełożonemu służbowemu
6. Interpelacje i zapytania
7. Odpowiedzi na zapytania
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie sesji RM.