Plan wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Dębnie
Sesja Rady Miejskiej

fot. TVB24

W najbliższy wtorek 31 maja 2016 roku odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Dębnie. Obrady rozpoczną się planowo o godzinie 12:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim. Poniżej prezentujemy Wam porządek obrad.

reklama
  1. Sprawy regulaminowe:
   a) otwarcie sesji RM,
   b) stwierdzenie obecności,
   c) przedstawienie porządku obrad,
   d) przyjęcie protokołu z przebiegu XXIII sesji RM.
  2. Sprawozdanie Przewodniczącego RM o działaniach podjętych między sesjami.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli między sesjami.
  4. Informacja Burmistrza Dębna o działaniach podjętych między sesjami:
   a) pytania i odpowiedzi do informacji Burmistrza.
 1. Polityka Gminy w zakresie zmniejszania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.
  /Komisja Budżetu i Finansów/
 2. Ocena zasobów opieki społecznej.
  /Komisja Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska/
 3. Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2015 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Dębna.
  /Wszystkie Komisie RM/
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2015 r.,
  b) opinia (wniosek) Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Dębnie,
  c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  d) opinie komisji stałych Rady Miejskiej oraz dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2015 r.,
  f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dębna z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016.
  /Komisja Budżetu i Finansów/
  b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Mickiewicza 33 w Dębnie.
  /Komisja Budżetu i Finansów/
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębnie,
  /Wszystkie Komisje RM/
  d) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  /Wszystkie Komisje RM/
 5. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na sesji 28 kwietnia 2016 r.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Odpowiedzi na zapytania.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji RM.