Plan obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Dębnie

Dębno

fot. debno.pl

W najbliższy czwartek 30 marca 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej. Oczywiście możecie już teraz sprawdzić porządek obrad.

reklama

W trakcie marcowej sesji Rady Miejskiej nie zabraknie oczywiście przedstawienia sprawozdania z działań Przewodniczącego Rady, czy Burmistrza Piotra Downara. Ponadto zostaną przedstawione informacje z działalności Centrum Wspierania Biznesu oraz Rad Sołeckich w 2015 roku. Radni będą głosować nad uchwałami dotyczącymi zmiany budżetu, czy Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poniżej przedstawiamy Wam pełen plan obrad.
Plan obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Dębnie:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji RM
b) stwierdzenie obecności
c) przedstawienie porządku obrad
d) przyjęcie protokołu z przebiegu XX sesji RM
2. Sprawozdanie Przewodniczącego RM
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4. Informacja Burmistrza Dębna o działaniach podjętych między sesjami
a) pytani i odpowiedzi do informacji Burmistrza
5. Informacja z działalności Centrum Wspierania Biznesu za 2015 r.
6. Informacja z pracy Rad Sołeckich za 2015 r.
7. Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich w 2015 r.
8. Informacja o stanie zasobów mieszkaniowych oraz o zaspakajaniu potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Gminy Dębno
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy Dębno na 2016 r.
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026
c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 środków stanowiących fundusz sołecki
d) zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatków i opłat w poszczególnych sołectwach
e) zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Dębno – Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie
f) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dębno na lata 2016 – 2020
g) przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na Ternie Gminy Dębno w 2016 r.
h) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębno
i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat
j) nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Dębna
k) reprezentowania gminy Dębno na zgromadzeniach Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie
l) wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
ł) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna
m) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych w związku z wypełnieniem mandatu
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Odpowiedzi na zapytania
12. Sprawy różne
13. Zamknięcie sesji RM