Plan XX sesji Rady Miejskiej w Dębnie

Sesja Rady Miejskiej

fot. TVB24

W najbliższy czwartek 28 stycznia 2016 roku zaplanowano obrady XX sesji Rady Miejskiej w Dębnie. W planach ujęto kilka ciekawych punktów, w tym odwołanie i powołanie nowego skarbnika gminy Dębno.

reklama

Radni z Dębna w trakcie czwartkowe sesji Rady Miejskiej będą między innymi poinformowani o promocji gminy. Ponadto zostaną podjęte uchwały w sprawach udzielenia pomocy finansowej na budowę i modernizację chodników, czy wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 130 w Barnówku.
Plan XX sesji Rady Miejskiej w Dębnie:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji RM
b) stwierdzenie obecności
c) przedstawienie porządku obrad
d) przyjęcie protokołów z przebiegu XVIII i XIX sesji RM
2. Sprawozdanie Przewodniczącego RM z pracy między sesjami
3. Informacja Burmistrza z działań podjętych między sesjami
a) pytania i odpowiedzi do informacji Burmistrza
4. Informacja nt. promocji
5. Sprawozdania roczne z prac komisji Rady Miejskiej i sesji
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżety gminy Dębno na rok 2016
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę i modernizację chodników przy drogach powiatowych
c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 130 w miejscowości Barnówko
d) określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie
e) określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego
f) określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego
g) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie
h) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębno na lata 2016 – 2018
i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dębno na lata 2016 – 2020
j) odwołanie Skarbnika Gminy Dębno
k) powołania Skarbnika Gminy Dębno
l) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna
ł) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna
m) uzupełnienie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie
7. Odpowiedzi na złożone zapytania na sesji 22.12.2015 r.
8. Interpelacje i zapytania
9. Odpowiedzi na zapytania
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie sesji RM