Plan XVI sesji Rady Miejskiej Dębno
Dębno

fot. debno.pl

W najbliższy czwartek 26 listopada 2015 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Dębnie. Już teraz możecie sprawdzić jej szczegółowy plan.

reklama

W trakcie zbliżającej się sesji nie zabraknie sprawozdań z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz Burmistrza. Ponadto radni zostaną poinformowani o analizie stanu bezpieczeństwa w gminie Dębno i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Na listopadowej sesji odbędą się również głosowania związane ze zmianą budżetu na 2015 roku, opłaty targowej, czy zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegółowe informacje będziemy przekazywali w najbliższych dniach.
Plan XVI sesji Rady Miejskiej w Dębnie:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji RM
b) stwierdzenie kworum
c) przedstawienie porządku obrad
d) przyjęcie protokołów z przebiegu poprzednich sesji
2. Sprawozdanie Przewodniczącego RM z pracy między sesjami
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli między sesjami
4. Informacja Burmistrza z działań podjętych między sesjami
a) pytania i odpowiedzi do informacji Burmistrza
5. Analiza stanu bezpieczeństwa w Gminie Dębno
6. Działalność OSP w Gminie Dębno
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Dębno na 2015 r.
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2023
c) opłaty targowej
d) przyjęcia Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2016 r.
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat
f) wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych
g) przyjęcie zmian statutu Celowego Związku Gmin CZG-12
h) rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej
i) rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej
8. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na sesji RM z 29.10.2015 r
9. Interpelacje i zapytania
10. Odpowiedzi na zapytania
11. Sprawy różne
12. Zamknięcie sesji RM