W. Drzewińska: Co dalej z powiatem myśliborskim? Część 2.

WDrzewinskaCo dalej z powiatem myśliborskim”?-

(czyli hipokryzja w najlepszym wydaniu !!

część II)

Dnia 16 lutego 2015r. Zarząd Powiatu w Myśliborzu ( Przewodniczący- Arkadiusz Janowicz Wicestarosta – Danuta Patkowska, członek Zarządu – Andrzej Potyra, członek Zarządu – Waldemar Pacewicz, członek Zarządu- Wojciech Wojtkiewicz) podjął decyzję „o rozpoczęciu procedury wyłączania z użytku budynku mieszczącego się przy ulicy Mickiewicza 33 w Dębnie należącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie i przeznaczenia go do sprzedaży”. Za głosowało 5 członków, przeciw 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. (więcej informacji z którą warto się zapoznać znajdują się na stronie bip.powiatmysliborski.pl w zakładce Zarząd Powiatu> protokoły z posiedzeń Zarządu> protokół nr 13/2015>V kadencja> 2015rok), lub klikając TUTAJ.

Sprawy oświaty od zawsze są mi bardzo bliskie. Są mi doskonale znane z wielu powodów – przepracowałam w tymże zawodzie ponad 28 lat na wielu różnych stanowiskach w tym wiele lat na stanowisku dyrektora szkoły. Nawiązując do artykułu pana Grzegorza Kulbickego pt. „ Kto chce zniszczyć liceum na Zachodniej” muszę przyznać autorowi 100 % rację!!!

Decyzja podjęta dnia 16 lutego 2015r. przez Zarząd Powiatu to pierwszy krok do powolnej „ agonii” NASZEJ szkoły. Patrząc na pośpiech w działaniu nasuwają się pytania:

1.Czy Zarząd Powiatu podejmując ww. decyzję przeprowadził konsultacje z Dyrektorem szkoły, Gronem Pedagogicznym oraz innymi pracownikami?

2. Czy zna projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016, który dotyczy realizacji ramowego planu nauczania oraz planowanego zatrudnienia nauczycieli?

3. Czy Zarząd Powiatu przeprowadził rozmowy z Gronem Pedagogicznym na temat planów dotyczących przyszłych kierunków kształcenia w tej szkole?

4.Czy w ogóle ma pojęcie o kierunkach rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie?

5. Czy zna potrzeby samych mieszkańców Dębna?

Organy prowadzące szkoły, placówki oświatowe to nie „prywatny folwark”, gdzie podejmuje się decyzje kierując się sympatiami lub antypatiami politycznymi. Chcę przypomnieć wszystkim rządzącym, że to organ prowadzący szkołę (Powiat czy Gmina) odpowiedzialny jest za:

reklama

– zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

– wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie ( nie dyrektor, który często jest tym zadaniem obarczany!),

– zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły,

– wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Odpowiednia baza szkoły jest niezbędna do realizacji wszystkich Statutowych zadań szkoły. Czytając absurdalne wypowiedzi typu „Takie egzaminy można również dobrze przeprowadzić w Myśliborzu” chcę zadać proste pytanie: Czy Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie posiada zapisy mówiące o zdawaniu egzaminów przez uczniów tejże szkoły w Myśliborzu?

Budynek szkoły na ulicy Mickiewicza 33 w Dębnie jest doskonałą bazą dydaktyczną do nauki zawodu, niezbędną do przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych, a co za tym idzie – daje możliwość zarobkowania w dorosłym życiu. Spełnia wszystkie wymogi pod względem BHP. Posiada świetnie funkcjonujące zaplecze kuchenne oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Widmo likwidacji szkoły o charakterze zawodowym jest bardzo realne. W Dębnie od lat brakuje zakładów przemysłowych, a co za tym idzie miejsc odbywania praktyk zawodowych przez młodych ludzi. Pozbywanie ich możliwości nauki zawodu a w przyszłości zarobkowania powoduje emigrację młodych ludzi oraz powolne wymieranie naszego miasta. Absurd goni absurd, gdyż w dalszej części protokołu z dnia 16.02.2015r. czytam wypowiedź pana Tadeusza Grabskiego która brzmi:

„Zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o szkołę w Dębnie, to jeżeli mamy wiedzę, że Dyrektor jest w stanie zmieścić się w budynku na ul. Zachodniej, co może nastąpić z dniem 01września to mamy sygnał o możliwości uwolnienia całego budynku na ul. Mickiewicz w Dębnie, który może być zagospodarowany na inne cele”.

Nie wyobrażam sobie „stłoczenia” wszystkich uczniów na ulicy Zachodniej. A co z praktyczną nauką zawodu? Gdzie będzie się ona odbywać? W jakich warunkach przyjdzie pracować nauczycielom? A co z przepisami BHP w odniesieniu do uczniów i nauczycieli? Bylejakość goni bylejakość.

Tak naprawdę wyłączenie budynku na ulicy Mickiewicza 33 w Dębnie wywoła następujące skutki: brak naboru do szkoły, redukcję etatów nauczycieli, powolną likwidację placówki ze względu na brak ciekawej oferty edukacyjnej. Koło się zamyka. Mówię stanowczo :NIE – nie zgadzam się z takimi decyzjami Zarządu Powiatu! Fundamentem rozwoju każdego miasta jest przemysł przez duże P oraz szkoły zawodowe przygotowujące uczniów do pracy na różnych stanowiskach. Uważam, że tego typu działania doprowadzą w końcu do likwidacji szkoły poprzez świadome ” blokowanie” napływu do niej uczniów. Szkoda, że nie poruszono ww. problemu podczas posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa. Szkoda, że dowiadujemy się o owych decyzjach czytając strony bip-u powiatu myśliborskiego.

Czy tak ma wyglądać NASZ POWIAT I MIASTO Dębno?

Radna Rady Powiatu Myśliborskiego

Wioletta Drzewińska